Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

San Diego

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Mater Dei Catholic High School là một trường học Công Giáo, đồng giáo dục nằm ở San Diego, tiểu bang California. Sứ mệnh của nhà trường là mang đến một môi trường học tập chất lượng và thách thức tạo điều kiện tối đa để học sinh phát triển thiên hướng của bản thân. Trường giáo dục học sinh toàn diện từ trí tuệ tinh thần cho đến sức khỏe thể chất. Mỗi...